PROGRAMINRIKTAT VAL MOT EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (IMVEE)

PROGRAMINRIKTAT VAL MOT
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
(IMVEE)

Hos oss får du studera på vårt nationella El- och Energiprogram på heltid, och integrerat. Det innebär att du från första dagen följer en studieplan för IMVEE, men som bygger på samma struktur som den nationella studieplanen för El- och Energiprogrammet. Du får undervisning i de ämnen du saknar betyg i från grundskolan, samtidigt som du läser nationella gymnasiekurser.

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever.


Flexibel undervisning
I vår undervisning finns en inbyggd flexibilitet som gör att du kan byta från godkänd grundskolekurs till gymnasiekurs samma dag du blir klar med grundskolekursen. Målet är att du så snabbt som möjligt klarar din formella behörighet för yrkesprogrammet och att du sedan når din yrkesexamen samtidigt som dina klasskamrater. Utbildningen planeras för högst ett läsår. Vi har lång och vitsordad erfarenhet av att lotsa IMVEE-elever till examen inom ramen för normal gymnasietid (tre år).


Individuellt stöd
Hos oss får du individuellt stöd så länge du behöver. Det innebär intensivt stöd av mentor, extra individuell undervisning, studiehall med pedagoger och läxhjälp under den ordinarie skoldagen. Vid behov får du naturligtvis även stöd från elevhälsoteamet med specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. I teamet ingår även skolpsykolog och skolläkare.